Ansvarsfullt företagande

Vossloh vill bidra till en hållbar framtid och en positiv samhällsutveckling. För att uppnå detta mål arbetar vi, utöver gällande lagar, efter flera olika regelverk.

På Vossloh lägger vi en stor vikt vid vårt sociala ansvar och vid hållbarhet, vilket ligger oss varmt om hjärtat. Detta innebär bland annat att vi alltid ska uppfylla alla gällande lagar. Men vi lägger ribban högre än så. Eftersom vi vill vara en del av den positiva utvecklingen i världen arbetar vi även efter regler och riktlinjer som går bortom lagkraven. Sedan år 2020 är Vossloh även en aktiv deltagare i FN:s Global Compact initiative för att bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling till år 2030.

Läs gärna mer om detta viktiga arbete i vår Hållbarhetsrapport.

Whistleblower hotline

Godkänt Compliance Management System

Vossloh-gruppen har implementerat ett Compliance Management System med vars hjälp vi identifierar och minimerar riskerna med korruption och kartellbildning. Detta system är reviderat och godkänt av revisionsbyrån KPMG.

Vi arbetar efter interna regelverk och efter Näringslivskod från Institutet mot mutor.

Kvalitet och miljö

För att säkerställa en kontinuerlig förbättring inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö så är vårt ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 samt enligt ISO 45001:2018 . Samtliga är certifierade av TÜV NORD . Vossloh i Finland innehar samma certifikat, certifierade av Kiwa Inspecta . Från januari 2016 omfattas även samtliga enheter i Finland av ledningssystemet.

Vi är också certifierade enligt ISO 3834–2 , en kvalitetsstandard inriktad specifikt på svetsproduktion, samt enligt TransQ , ett kvalificeringssystem för transportsektorn.

Vi arbetar efter uppsatta policys inom miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet. För att minimera vår miljöpåverkan så är vi dessutom anslutna till FTI , näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar, och vi köper enbart in förnybar el.

Läs mer om Vosslohs arbete med hållbarhet.

Vossloh-koncernens certifikat

Kontaktpersoner inom Vossloh för regelefterlevnad (compliance)