Sekretesspolicy för Vossloh Nordic Switch Systems AB (VNSS)

Integritetsskydd för VNSS kunder och potentiella kunder är en prioriterad fråga inom vårt företag. Detta gäller särskilt när det kommer till hantering av dina personuppgifter som hämtas in via vår hemsida www.vosslohnordic.com. I denna sekretesspolicy vill vi förklara vilken typ av uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Alla uppgifter samlas in, lagras och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd, i synnerhet Dataskyddsförordningen (GDPR). Riktlinjerna kring dataskydd som beskrivs i denna policy gäller inte webbplatser på Internet som är tillgängliga via länkar som finns på vår hemsida.

Tänk på att eventuell överföring av data på Internet medför en säkerhetsrisk. Det är inte möjligt att uppnå fullständigt skydd mot tredje mans tillgång.

Vilka uppgifter samlas in och hur?

På vår hemsida kan du information relaterad till vårt företag och de produkter och tjänster som vi erbjuder. Du kan till exempel ansöka om anställning hos VNSS genom att skicka ett mail till den kontaktperson som anges i annons som publiceras på vår hemsida.

Vi samlar in personuppgifter som du har bifogat, till exempel ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress och andra inmatade uppgifter.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter från denna webbplats är Art. 6, para. 1, (b) GDPR, om inte annat framgår i följande stycken.

Ingen information samlas in automatiskt.

För vilka ändamål och hur länge använder vi dina uppgifter?

VNSS använder dina personuppgifter för att hantera ansökningar, men endast inom gränserna för vad som krävs och lagligen är tillåtet. Om du bestämmer dig för att ge oss dina personuppgifter för detta ändamål, sparas och används dessa uppgifter enbart i detta syfte.

Alla personuppgifter som delas i samband med en elektronisk ansökan används i princip uteslutande för att behandla ansökan och för att kontakta sökanden. Detta inkluderar att vi lagrar dina personuppgifter i ytterligare sex månader efter att du lämnat uppgifterna.

Om VNSS beslutar att anställa en sökande sparas de uppgifter som överförts för att utveckla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade föreskrifter.

Om det beslutas att en sökande inte ska anställas kommer dennes personuppgifter att raderas av vår personalavdelning, som huvudregel i två månader efter att ett sådant beslut har meddelats, om inte VNSS har några legitima intressen av att behålla uppgifterna. Ett sådant legitimt intresse kan exempelvis innefatta skyldigheten att bevisa att ett öppet och icke-diskriminerande ansökningsförfarande har genomförts enligt principerna i Diskrimineringslagen eller motsvarande lagstiftning inom andra jurisdiktioner.

Som utgångspunkt är VNSS den enhet som lagrar dina personuppgifter. VNSS kan emellertid instruera externa IT-tjänsteleverantörer eller andra företag inom Vossloh-koncernen att lagra och behandla dina personuppgifter. Om så är fallet kommer VNSS att upprätta ett Personuppgiftsbiträdesavtal med tjänsteleverantören, för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

När och hur skickas dina personuppgifter vidare till tredje part?

Dina personuppgifter kommer enbart att överföras till tredje part om det behövs för att behandla dina förfrågningar eller för att uppfylla obligatoriska lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till några andra tredje parter för övriga ändamål, t.ex. för marknadsundersökningar eller i andra marknadsföringssyften.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Alla dina personuppgifter som samlas in via denna webbplats skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, missbruk, förlust eller förstörelse och mot obehöriga personers tillgång. Våra anställda är bundna av särskilda sekretessförpliktelser i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka rättigheter har du?

Dina rättigheter anges i GDPR (artikel 15 till 21). Dessa bestämmelser innebär en rätt till:
  • Information
  • Rättelse
  • Radering
  • Att göra invändningar

På din skriftliga begäran meddelar vi dig så fort som möjligt om dina personuppgifter som vi har lagrat. Om de personuppgifter som vi har lagrat inte är korrekta (eller inte längre är korrekta), kan du begära att de korrigeras. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära att de ändras. Om vi har skickat dina uppgifter till tredje part kommer vi att informera sådana tredje parter om korrigeringen – förutsatt att detta är fastställt i lag.

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har lagrat. Du kan till exempel begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, om de har behandlats på ett olagligt sätt, om du har återkallat ditt samtycke eller om det saknas annan rättslig grund för lagring.

Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av legitima eller allmänna intressen, om vi inte kan påvisa legitima skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga krav.

Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, särskilt gällande utövandet av dina rättigheter, är du välkommen att när som helst kontakta oss via e-post eller post:

Vossloh Nordic Switch Systems AB
Box 1512
271 00 Ystad
pontus.karlson@vossloh.com